Laadimisgabariit

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus
Raudtee teljega risti oleval tasandil olev kujuteldav piirjoon, millest väljapoole ei tohi rõhtsal teeosal paiknevale veeremile laaditud veos, selle pakend ja kinnitus ulatuda.

Märkus: Eestis kehtib 1520 mm rööpmelaiusega raudteedel rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppe (SMGS) lisa 14 «Veoste vagunites ja konteinerites paigaldamise ja kinnitamise eeskiri», mille alusel vagunile laetud kauba kõrgus rööpapeast ei tohi ületada 5300 mm. Laadimisgabariidi laius on üldjuhul 3250 mm, väikeste erisustega kuni laiuseni 3400 mm. Veoseid, mida pole võimalik paigutada veeremile laadimisgabariidi piires, on ebagabariitsed ja veetakse raudteevaldaja sätestatud korras. UIC normaalrööpmelaiuse (1435 mm) puhul on laadimisgabariidi kõrgus 4650 mm ja laius 3150 mm.


Ingliskeelne termin: loading gauge


Venekeelne termin: габарит погрузки